Ochrana osobních údajů

Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 1. Informace o správci osobních údajů

Správce: Mgr. Andrea Houšková, DiS.
IČ: 04177401

Kontaktní údaje: www.andreahouskova.cz
E-mail: andrearoll@seznam.cz
Tel. č.: +420 606 789 450

 1. Účely a rozsah zpracování osobních údajů, kategorie osobních údajů

Vaše osobní údaje, které jste vyplnil(a) v kontaktním formuláři

 • jméno a příjmení
 • e-mail, telefon

budou správcem zpracovávány výlučně pro účely vzájemné komunikace související se zprávou, kterou odešlete prostřednictvím kontaktního formuláře.

III. Zpracovatelé a příjemci osobních údajů

Zpracovateli Vašich osobních údajů je správce, se kterým hodláte nebo jste uzavřeli dohodu o spolupráci. 

 1. Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje uchovávám po dobu nezbytnou pro výše uvedené účely. V případě, že budu zpracovávat Vaše osobní údaje i po dobu delší, než je uvedeno výše, bude správce vždy zpracovávat jen z důvodů  oprávněných zájmů nebo z důvodů stanovených právními předpisy a vždy jen po dobu právními předpisy stanovenou.

 1. Práva subjektu údajů

Při zpracování osobních údajů máte následující práva týkající se ochrany svých osobních údajů:

 • právo požadovat přístup k Vašim osobním údajům
 • právo na opravu nepřesných osobních údajů
 • právo na omezení zpracování. Omezení znamená, že musím Vaše osobní údaje, u nichž bylo zpracování omezeno, označit a po dobu trvání omezení je nesmím dál zpracovávat s výjimkou jejich uložení, jestliže:
 • popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abych

mohla přesnost osobních údajů ověřit

 • zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití
 • jestliže již Vaše osobní údaje správce nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků
 • jestliže jste vznesl/a námitku proti zpracování uvedenou níže v bodu VII., dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody pro zpracování převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami
 • právo na výmaz osobních údajů. Právo na výmaz osobních údajů se vztahuje jen na osobní údaje, které správce zpracovává k jiným účelům, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu. V České republice je dozorovým úřadem Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, uoou.cz.